Search

De onschendbaarheid van de woning

" In Antwerpen heeft de politie de afgelopen nacht 9 lockdownfeestjes stilgelegd. In totaal werden daar 64 clandestiene feestvierders aangetroffen. De politie werd telkens getipt omdat er geluidsoverlast was. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert verontwaardigd: "De mensen worden steeds brutaler." (bron VRT NWS)

"Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft gezegd dat de politie niet zomaar binnen kan komen. Ik moet dat tegenspreken: wij kunnen dat wel degelijk binnen de wet op de openbare gezondheid. Wij doen dat ook. U moet niet denken dat u zich kunt barricaderen en een feestje kunt houden." ________

Minister Annelies Verlinden heeft gelijk. De politie kan niet zomaar binnen komen. Er bestaat geen " wet op de openbare gezondheid ". Dit is een creatief uitvindsel van Bart De Wever.


Op 24 juni 1988 is een Nieuwe Gemeentewet tot stand gekomen dat in haar artikel 135 bepaalt : "Tot de bevoegdheden van de gemeenten behoren inzonderheid: 2° het tegengaan van inbreuken op de OPENBARE rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop OP STRAAT , tumult verwekt in plaatsen van OPENBARE vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de RUST VAN DE INWONERS VERSTOREN.

Wonen Vlaanderen heeft aan art.135 § 2 een interpretatie gegeven die de wetgever eertijds NIET onder de reikwijdte van § 2 heeft geplaatst. De tekst luidt als volgt : " Artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester om twee redenen toepassen: gevaar voor de openbare veiligheid of gevaar voor de openbare gezondheid.

  • De openbare veiligheid is bedreigd wanneer een gebouw geheel of gedeeltelijk bouwvallig is en er instortingsgevaar is van het volledige gebouw of een deel ervan (bv. dakgoot, neerschuivende dakpannen, scheur in de zijgevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar).

  • De OPENBARE GEZONDHEID is bedreigd als de woning ongezond is vanuit HYGIËNISCH oogpunt. Een ongezonde woning is een woning die (besmettelijke) ziektes kan veroorzaken, of een woning die niet beantwoordt aan wat vandaag geldt als het absolute minimum op het vlak van hygiëne. (bv. opeenstapeling van afval in de woning, ratten, ernstige vochtproblemen, ontbreken van werkend sanitair, ontbreken van verwarmingsmogelijkheden, vuilheid van de lokalen en gebrek aan onderhoud, ontbreken van een kraan met drinkbaar water, ...

https://www.wonenvlaanderen.be/.../wysiwyg/hb_58-72_ngw.pdf

Dit is de enige tekst waarin de term " openbare gezondheid " gedefinieerd wordt. De interpretatie van art. 135 § 2 door Wonen Vlaanderen is NIET van toepassing op de problematiek inzake de lockdown feestjes.


Nachtlawaai is opgenomen in het Strafwetboek. Het wordt omschreven als " rustverstorend rumoer gepleegd tijdens de nacht, tussen 22 uur en 7 uur, ongeacht de bron." Geluidsoverlast overdag, buiten de hiervoor geciteerde uren, is niet strafbaar maar kan wel, op dagvaarding van een buur, het voorwerp vormen van een burgerlijke procedure voor de vrederechter wegens burenhinder.

De Politie KAN tussen komen in de volgende gevallen :

  1. in geval van nachtlawaai die de openbare rust verstoort (op klacht van omwonenden)

  2. in geval van verstoring van de nachtrust van inwoners (op klacht van omwonenden)

Noot : dit is het geval mbt de 9 lockdown feestjes die zijn stil gelegd (telkens een klacht).

In geval van een klacht kan de politie handelingen stellen om het nachtlawaai te doen stoppen en de openbare rust te herstellen door zich aan te melden op de plaats waar de hinder bestaat.


In tegenstelling tot wat Bart De Wever beweert mag de politie NIET binnen vallen in private woningen. De woning is onschendbaar en mag uitsluitend betreden worden met een huiszoekingsbevel dat afgeleverd is door een onderzoeksrechter of de Procureur des Konings doch ... dit kan enkel als er een strafonderzoek hangende is en er ernstige aanwijzingen bestaan van een misdaad of een misdrijf.

ZONDER huiszoekingsbevel mag de politie de woning niet betreden TENZIJ de bewoner hiervoor de toelating verleent .

Deze onschendbaarheid geldt ENKEL voor de woning die de bewoner tot hoofdverblijfplaats strekt en waar hij zijn vaste woonplaats heeft. De onschendbaarheid geldt NIET voor vaste of variabele tweede verblijven, hotelkamers, air bnb's, feestzalen, tijdelijk (af)gehuurde lokalen en openbare plaatsen waar de politie WEL volheid van bevoegdheid heeft.

Indien buren de politie oproepen wegens nachtlawaai of verstoring van de nachtrust mag zij haar wettelijke taak uitvoeren binnen de grenzen van het toelaatbare. Indien de openbare rust verstoord wordt in een onschendbare woning mag zij niet verder dan de voordeur. De bewoners zijn NIET verplicht om de deur te openen en zeker niet om de politie binnen te laten. Zichzelf " barricaderen " zoals Bart De Wever fijntjes stelt, mag dus wel.

Gasten die zich in de onschendbare woning bevinden maar deze verlaten ( bvb naar buiten vluchten ) kunnen bestuurlijk gearresteerd worden indien hiertoe redenen bestaan.

Wie in de onschendbare woning blijft kan NIET opgepakt worden maar kan wel het voorwerp vormen van een boete indien zijn of haar identiteit kan vastgesteld worden. Indien de identiteit van de aanwezigen op een verboden lockdown party niet ter plaatse kan geverifieerd worden kan de politie op alle mogelijke andere manieren trachten hun identiteit te achterhalen door bvb de nummerplaat van motorvoertuigen die op de oprit of in de straat geparkeerd staan te noteren, de eigenaars die niet in de omgeving wonen oproepen voor verhoor en boetes uitschrijven op basis van overeenstemmende vermoedens indien de persoon geen redelijke verklaring kan verschaffen over waar hij/zij op het tijdstip van de feiten precies verbleef. De Politie kan ook de wacht houden in de omgeving van de lockdown party tot de gasten het feestje verlaten en hen alsdan verbaliseren.

De bewoners die in de onschendbare woning hun woonplaats hebben en van wie de identiteit kan geverifieerd worden door loutere opzoeking in de het Bevolkingsregister kunnen en zullen waarschijnlijk wel een boete krijgen op grond van 1) nachtlawaai en 2) schending van het verbod tot samenscholing.

1) is geldig, 2) is onregelmatig. De vrijheid van vereniging wordt gewaarborgd door de Grondwet en kan door een Ministerieel Besluit niet opgeheven worden. Een boete wegens schending van het verbod tot samenscholing in de privé sfeer is dienvolgens in strijd met de Grondwet en kan voor de rechtbank betwist worden.


Deze informatieve mail heeft tot doel om jullie te informeren over jullie rechten en de onnodige angst voor een inval door de politie in uw woning, weg te nemen. Wie de regels overtreedt doet dit op eigen risico. Wees redelijk. Blijf binnen de grenzen van het toelaatbare en houdt de politie te vriend.


UPDATE : De wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke GEEN opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, bepaalt in art 1 : "geen opsporing of huiszoeking mag in een voor het publiek NIET toegankelijke plaats worden verricht voor 5 u in de ochtend en na 9 uur 's avonds Dit verbod geldt niet : 1° wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing of huiszoeking 's nachts toelaat ( niet van toepassing ) 2° wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich tot de vaststelling van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse begeeft ( niet van toepassing * ) 3°in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het genot van de plaatsen heeft 4° in geval van oproep uit die plaats 5° in geval van brand of overstroming 6° wanneer het misdrijf betrekking heeft op een geval zoals bedoeld in Boek II, Titel Iter ( terroristische misdrijven ) of wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens, explosieven, kernwapens, biologische of chemische wapens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht, kunnen worden aangetroffen.


Art. 1 punt 2° kan enkel toepassing vinden indien een onderzoeksrechter zich zelf ter plaatse begeeft of een door hem gemandateerde officier van gerechtelijke politie opdracht krijgt om een verdacht persoon op heterdaad te betrappen van een misdaad of een wanbedrijf.

Dit behoort NIET tot de gebruikelijke bevoegdheden van een burgemeester en de lokale politie.

Een misdaad is de zwaarste categorie van misdrijven ( moord, doodslag... ) die een gevangenisstraf van minstens 5 jaar tot gevolg kan hebben (EN een geldboete ) Een wanbedrijf is de tweede categorie van ernstige misdrijven ( verkrachting, slagen en verwondingen, diefstal, fraude ...) die een gevangenisstraf van minstens 8 dagen tot 5 jaar tot gevolg kan hebben ( EN een geldboete )

De uitzonderingsbepalingen van de wet van 7 juni 1969 zijn NIET van toepassing op de voorliggende materie. Er kan geen betrapping op heterdaad zonder huiszoekingsbevel plaats vinden voor de vaststelling van een schending van het verbod tot vereniging met méér dan één persoon dan de gezinsleden. In de onschendbare woning kan er nooit sprake zijn van " samenscholing ". De vrijheid van vereniging is een Grondwettelijk recht.

UPDATE 2

Artikel 27 van de wet op het Politie ambt van 05.08.1992 zoals aangepast bij wet van 31.08.2018 is ook NIET van toepassing op de onschendbare woning. De deur inbeuken met een stormram ( zoals de politie van Bilzen-Hoeselt beweert te mogen als de deur niet geopend wordt ) is NIET toegelaten voor bijeenkomsten in de privé sfeer in een onschendbare woning. Dit artikel is enkel van toepassing in geval van een " ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen " en/of " wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een uitermate ernstig en op handen zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend.


Lichamelijke integriteit = de onschendbaarheid van het menselijk lichaam en omvat ook het zelfbeschikkingsrecht. Wanneer mensen zich verenigen in een privé woning doen zij dit uit vrije keuze. Hun leven en integriteit is niet in gevaar. De politie kan zelf niet beslissen dat hun leven en integriteit in een privé sfeer in gevaar is.


Het is juist dat de Procureurs-Generaal in hun omzendbrief 06-2020 dd. 25.03.2020 in het kader van het M.B. van 24.03.2020 beslist hebben dat en ik citeer : " De politie kan alleen een private plaats betreden bij heterdaad (toepassing bepalingen Wetboek van Strafvordering) met het expliciete en voorafgaande akkoord van de procureur des Konings. De bestuurlijke doorzoeking van privéplaatsen op basis van artikel 27 van de Wet op het Politieambt is toegelaten " Het tweede deel van hun beslissing in zoverre betrekking hebbende op de toepasselijkheid van art.27 is onregelmatig. Binnendringen in een onschendbare woning zonder toelating van de bewoner en zonder huiszoekingsbevel staat gelijk met huisvredebreuk en kan strafrechtelijk vervolgd worden.


Tot nader order leven we nog altijd in een democratische rechtstaat waar de Grondwet en de wetten moeten nageleefd worden en NIET in een politiestaat waar leden van magistraten in de zittende magistratuur zelf bij voorbaat mogen bepalen welke interpretatie er - bij uitbreidingen die niet voorzien zijn in de wet zelve - dient gegeven te worden aan een bepaald wetsartikel.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en