Search

Europees Parlement vs Europese Commissie

Het Europees Parlement (EP) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het bestaat uit 705 leden en is de enige instelling van de Europese Unie die direct door de burgers wordt gekozen om u en mij te vertegenwoordigen en verdedigen. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie.


De Europese Commissie (EC) bestaat uit een college van 27 leden ( 1 per lidstaat ) en is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (iswm het Hof van Justitie) en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau. De Commissie is de enige EU-instelling die wetgeving voorstelt, die daarna door het Parlement en de Raad kan worden goedgekeurd en die de belangen van de EU en haar burgers beschermt op terreinen die in de EU-landen apart niet efficiënt kunnen worden behandeld.


Soorten EU-wetgeving

1) EU-verdragen ( primaire wetgeving ) In de verdragen staan de doelstellingen van de EU, de regels waar de EU-instellingen zich aan moeten houden, hoe besluiten worden genomen en de relatie tussen de EU en de EU-landen. De EU-verdragen kunnen alleen gewijzigd worden als alle EU-landen en hun parlementen daarmee instemmen, soms na een referendum.

2) Verordeningen ( secundaire wetgeving ) Verordeningen zijn wetgevingshandelingen die vanaf hun inwerkingtreding automatisch en op dezelfde manier gelden in alle EU-landen. Ze zijn in hun geheel bindend in alle EU-landen.

3) Richtlijnen ( secundaire wetgeving ) Richtlijnen hebben een specifiek doel, maar bieden de EU-landen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij dat willen bereiken. De EU-landen moeten richtlijnen omzetten in nationale wetgeving die tot het gestelde doel moet leiden. De omzetting in nationale wetgeving moet gebeuren binnen een bepaalde termijn, meestal binnen 2 jaar na goedkeuring van de richtlijn. Wanneer een EU-land een richtlijn niet omzet, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen dat land starten.

4) Besluiten ( secundaire wetgeving ) Besluiten zijn bindende wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op één of meer EU-landen, bedrijven of personen. De partij(en) waarop het besluit van toepassing is, moet(en) op de hoogte gebracht worden en op dat moment wordt het besluit van kracht. Besluiten hoeven niet in nationale wetgeving te worden omgezet.

5) Aanbevelingen/Resoluties ( secundaire wetgeving ) Via een Resolutie maken de de Europese instellingen hun opvattingen kenbaar maken en stellen zij via aanbevelingen een bepaalde gedragslijn aan de lidstaten zonder dat dit wettelijke verplichtingen schept voor de betrokkenen. Aanbevelingen zijn niet bindend.

6) Adviezen ( secundaire wetgeving ) In adviezen kunnen de EU-instellingen een verklaring afleggen, zonder dat dit wettelijke gevolgen heeft voor de geadviseerde instantie. Adviezen zijn niet bindend.

7) UItvoeringshandelingen Uitvoeringshandelingen zijn wettelijk bindend. Onder toezicht van comités bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-landen legt de Commissie hiermee de voorwaarden vast die het mogelijk moeten maken de EU-wetgeving overal op dezelfde manier toe te toepassen.


De krant De Morgen kopt vandaag, 02.12.2020: " EU roept alle lidstaten op tot avondklok en langere kerstvakantie"

"De najaarsgolf zwakt wat af, constateert de Commissie in een reeks aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten één lijn trekken in de strijd tegen de coronapandemie, maar het virus gaat nog steeds veel rond. Daarom “is het moeilijk om het versoepelen van beheersingsmaatregelen te rechtvaardigen”. De Europeanen staan voor een paar “zware maanden” en “heel andere feestdagen dan anders”, waarschuwt zij.

Om te voorkomen dat Kerstmis en Nieuwjaar het virus weer een slinger geven, kunnen mensen elkaar ook tijdens de feestdagen beter zo weinig mogelijk opzoeken. Wil een EU-land bijvoorbeeld toch meer gasten toelaten bij het kerstdiner, dan moeten zij vooraf en nadien minstens een week in quarantaine. En voer dan ‘bubbels’ in, adviseert de Commissie, zodat mensen steeds met dezelfde anderen in aanraking komen en het virus niet breder kunnen verspreiden. Verder zouden EU-landen een avondklok moeten invoeren, zoals die in ons land geldt.

Het duurt hoe dan ook nog wel even voor Europeanen in groten getale kunnen worden ingeënt, stelt de Commissie vast. Om het virus er de komende moeilijke maanden onder te houden, moet Europa niet wéér te snel zijn verdediging laten zakken, zoals in de zomer gebeurde. En testen en het opsporen van mogelijk besmette personen blijft voorlopig cruciaal." (einde citaat)


Ik nodig De Morgen uit om die "reeks aanbevelingen" waarnaar zij in haar artikel verwijst zonder verwijl te publiceren.

Tot bewijs van het tegendeel worden de beweringen van De Morgen beschouwd als een dikke vette leugen die ONMOGELIJK kan beantwoorden aan de werkelijkheid. Het Europees Parlement heeft namelijk op 13.11.2020 onder een lange reeks van overwegingen en verwijzingen naar onder meer het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet in elke lidstaat, een Resolutie goedgekeurd met aanbevelingen aan elke lidstaat die net het omgekeerde stellen als dat wat De Morgen beweert.

Het Europees Parlement dringt aan bij de lidstaten om de lockdown niet meer te beschouwen als middel om het C19 virus te bestrijden en de maatregelen AF TE SCHAFFEN.


De tekst van de Resolutie evenals de rechtstreeks link naar de officiële Resolutie zoals gepubliceerd op de website van EP staat op mijn pagina. Indien De Morgen de " reeks aanbevelingen " van de Europese Commissie die zij citeert NIET vrij geeft, zal bewezen worden geacht dat zij zich schuldig maakt aan valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en