Search

Gouverneur neemt politiebesluit over mondmaskerplicht in West-Vlaanderen

Bron: FocusWTVNA PROVINCIE ANTWERPEN NU OOK IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EEN POLITIE VERORDENING


Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, wil een duidelijk signaal geven dat de situatie nog steeds ernstig is.


Seriously ?


De Provincie West-Vlaanderen telt 1.203.009 inwoners. Dashboard Op 30.09.2020 lagen er in de ganse provincie West-Vlaanderen in totaal 45 mensen in het ziekenhuis waarvan 8 op intensieve zorgen. Dat is 0,0038% van de totale bevolking.


Ik wens Carl Decaluwé er graag aan te herinneren dat de bedekking van het gezicht conform art..563 bis Strafwetboek verboden is behalve indien het arbeidsreglement van een onderneming hierin voorziet uit veiligheidsoverwegingen en in geval van ... een politieverordening in het kader van festiviteiten zoals bvb carnaval. Er bestaan krachtens wet, geen andere uitzonderingen op dit verbod.

De Ministeriële besluiten van 30.06.2020 respectievelijk 28.07.2020 werden - in zoverre betrekking hebbende op de mondmaskerplicht in afwijking van art.563 Bis Strafwetboek - nog niet bekrachtigd bij wet, terwijl de wet van 27.03.2020 die de basis vormt van alle Ministeriële Besluiten op 30.09.2020 uitgedoofd is.

Er is formeel geen " noodtoestand " meer in België ( zoals het geval was op het tijdstip van de totstandkoming van de wet van 27.03.2020 en toen meteen ook de reden was dat de volmachtwet tot stand is gekomen).


Conform het PROVINCIE DECREET beschikt de Provincieraad in elke Provincie over de volgende bevoegdheden :

Artikel 2. (01/01/2019- ...)

§ 1. De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. § 2. Overeenkomstig artikel 41 van de gecoördineerde Grondwet zijn de provincies bevoegd voor de regeling van de provinciale belangen. Tot die provinciale belangen behoren met name :

1° de bovenlokale taakbehartiging. Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie; 2° ondersteunende taken op verzoek van andere overheden; 3° het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.


Conform artikel 64 van datzelfde PROVINCIEDECREET is de Provincie gouverneur bevoegd voor : Artikel 64. (01/12/2006- ...)

De provinciegouverneur is bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid het gewest of de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de provincie is opgedragen. De provinciegouverneur informeert de provincieraad, als die daarom verzoekt, over de wijze waarop hij zijn bevoegdheid uitoefent. Link naar artikel


Provinciegouverneurs hebben NIET de bevoegdheid om de door de Veiligheidsraad versoepelde maatregelen naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen ( bevoegdheid die overigens slechts tijdelijk was toegestaan aan de volmachtregering Wilmès I en Wilmès 2 tijdens de duurtijd van de wet van 27.03.2020 die inmiddels uitgedoofd is )

Indien provinciegouverneurs van oordeel zijn dat zij wel over de bevoegdheid beschikken om politieverordeningen te wijzen waarin afgeweken wordt van de maatregelen waartoe de Veiligheidsraad beslist heeft, moeten zij motiveren uit welk wetsartikel zij menen deze bevoegdheid te kunnen putten en BOVENDIEN op basis van concrete cijfers en andere bewijzen aantonen dat de door hen voor de ganse provincie genomen beslissingen een legitiem doel hebben, noodzakelijk zijn en proportioneel ten opzichte van de situatie die zich voordoet ( cf het advies van de Raad van State van 23.03.2020 ). Als zij niet voldoen aan deze cumulatieve voorwaarden, is er sprake van bevoegdheidsoverschrijding.


Hetzelfde geldt overigens ook voor Burgemeesters van steden en gemeenten. De tijdelijke regering Wilmès I en Wilmès 2 werkte met volmachten die haar verstrekt zijn door de koning krachtens de wet van 27.03.2020. De volmachtregering heeft opgehouden te bestaan. De wet van 27.03.2020 is uitgedoofd. De bevoegdheden die tijdens de looptijd van voornoemde wet aan Burgemeesters werd geretrocedeerd ( om bestaande maatregelen binnen de grenzen van het lokale grondgebied te verstrengen) is hiermee ook uitgedoofd.


Provinciegouverneurs en burgemeesters dienen zich te schikken naar de vigerende wetten. Zij dienen de grondrechten van de burgers die gewaarborgd zijn door de Grondwet te respecteren en ALTIJD te motiveren dat de maatregelen die zij in afwijking van de beslissingen van de Veiligheidsraad menen te mogen nemen, een legitiem doel hebben, noodzakelijk en proportioneel zijn ten opzichte van de situatie die zich voordoet.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en