Search

Het recht op onderwijs

Art. 24 van de Grondwet § 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden. § 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.

Art.22 bis van de Grondwet Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.

________

De overheid beslist te pas en te onpas in vrijheidsbeperkende maatregelen voor de bevolking die hun vrijheden zoals gewaarborgd door de Grondwet en het EVRM aantasten.

De overheid pleegt bovendien een inbreuk op art.24 en 22bis van de Grondwet. Kinderen hebben een gewaarborgd recht op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat niet op om, onder de noemer van corona, scholen te sluiten buiten de gebruikelijke schoolvakanties en/of afstandsonderwijs te organiseren dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind op de helling plaatst.

Er ligt GEEN ENKEL bewijs voor dat scholen en schoolgaande kinderen een bron van besmetting zijn in die mate dat geen enkele andere maatregel dat een sluiting en/of afstandsonderwijs mogelijk is.

Er liggen vrijwel GEEN kinderen in het ziekenhuis. Er sterven GEEN kinderen. Het % positieve testen van kinderen tussen 0-9 jaar en 10-19 jaar is ook zeer beperkt ten opzichte van het totaal aantal positieve testen in verhouding tot het totaal aantal testen. De stelling dat kinderen die positief getest hebben andere personen besmetten ( en die personen effectief ziek worden ) is NIET bewezen noch aangetoond.

Het is een pertinente leugen dat de sterkste stijging van de " besmettingen " zich in de categorie van de kinderen onder de 10 jaar bevindt. De zelfverklaarde " expert " Hans-Willem Snoeck ( die nota bene niet eens woont en werkt in België maar in New York ) doet er beter aan zich in stilte terug te trekken.

De krant De Morgen zou overigens ook beter haar oor eens te luisteren te leggen bij (echte) Belgische experten die EN de wetgeving EN de feitelijke situatie in België kennen.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201217_92461210...0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en