Search

Nationale orde van geneesheren: mededelingen aan artsen over aanpak van vaccinatieprogrammaDe Nationale Raad van artsen heeft op 23.01.2021 een omzendbrief gericht tot alle artsen met de volgende inhoud : (uittreksel - volledige tekst beschikbaar in pdf)


" De nationale raad van de Orde der artsen onderzocht in zijn vergadering van 23 januari 2021 de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogramma tegen COVID19. ... Actueel zijn er twee vaccins op de Belgische markt beschikbaar na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). De overheid is inmiddels gestart met een grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra en in de ziekenhuizen. Enkele andere vaccins wachten nog op goedkeuring.

Vaccinatie tegen COVID-19 is in België niet wettelijk verplicht. Dit betekent dat de bevolking een vrije keuze kan maken om al dan niet deel te nemen aan het gratis aangeboden vaccinatieprogramma.

Motivatie op basis van solidariteit blijkt een sterke voorspeller van de bereidheid om zich te laten vaccineren. Tegenstanders van vaccinatie werpen een gebrek op aan vertrouwen in het vaccin. Respondenten geven aan dat de huisarts, gevolgd door de apotheker of een wetenschappelijk expert, het best geplaatst is om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. ...

Artsen-wetenschappers betrokken bij het vaccinatieprogramma hebben een belangrijke rol te vervullen door op een onafhankelijke manier op basis van de bestaande literatuur de veiligheid en de efficiëntie na te gaan en deze blijven te bewaken gedurende de gehele vaccinatiecampagne.

Artsen met medische praktijkvoering moeten op basis van de gezondheidstoestand (allergieën, immuunstatus, e.a.) nagaan of de patiënt in aanmerking komt voor vaccinatie.

De arts dient de patiënt correct te informeren waarna deze (of zijn vertegenwoordiger) vrij kan toestemmen. Op basis van het sterke vertrouwen dat patiënten in hun behandelende arts stellen, zal hun beslissing om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma sterk afhangen van de manier waarop de arts informatie verschaft en advies verleent. Omwille van de belangrijke gezondheidswinst verbonden aan dit vaccinatieprogramma is het overduidelijk dat een sterke aanbeveling vanwege de arts de enige manier is om aan adequate gezondheidspreventie, -bescherming en - promotie te doen, zoals het artikel 5 van de Artsen hebben daarnaast de deontologische plicht om nauwlettend toe te zien op eventuele bijwerkingen en deze onverwijld te melden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) via de link https://www.fagg.be/.../melden_van_een_bijwerking_als....

In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad. Bijgevolg zal streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie welke niet met de huidige stand van de wetenschap strookt voorschrijft.

De Orde der artsen zal waken dat artsen hun deontologische plicht nakomen door een voortrekkersrol op te nemen bij het adviseren en promoten van de vaccinatie. ...

Artsen hebben daarnaast de deontologische plicht om nauwlettend toe te zien op eventuele bijwerkingen en deze onverwijld te melden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) via de link https://www.fagg.be/.../melden_van_een_bijwerking_als....

In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad. Bijgevolg zal streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie welke niet met de huidige stand van de wetenschap strookt.

_______

Het collectief van artsen wordt dus door de Orde van Geneesheren onder druk gezet om hun patiënten te (laten)vaccineren, wat in strijd is met de eed van Hippocrates, het beoordelingsvermogen van de arts en zijn persoonlijke overtuigingen ( die gebaseerd zijn op zelfstudie en kennis over het vaccin ). Artsen verwijten dat zij zich schuldig zouden maken aan " desinformatie " is ronduit schandelijk en overigens ook ongezien. De bedreiging van deontologische sancties indien een arts niet actief meewerkt aan de vaccinatie campagne ( " promoten van " cf de omzendbrief ) is ongehoord.


Zeer eigenaardig heeft de Nationale Orde van artsen haar nieuwe deontologische Codex ( 2018) offline gehaald. We hebben moeten graven om het via een andere site terug te vinden. https://ordomedic.be/nl/code-2018/professionaliteit https://ordomedic.be/nl/code-2018/verantwoordelijkheid/39

Art. 5 van de deontologische Code, voor het laatst gewijzigd op 30.06.2020 ( waarnaar de Nationale Raad in haar omzendschrijven verwijst ) bepaalt : " De arts heeft aandacht voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie."

Duiding : Preventie omvat het geheel van maatregelen zowel binnen als buiten de gezondheidszorg, die tot doel hebben de gezondheid van de burger te beschermen en te bevorderen door ziekte en gezondheidsproblemen te voorkomen. De arts neemt deel aan programma's voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie.

Een preventieprogramma is een wetenschappelijk onderbouwd systematisch aanbod ten aanzien van een welomschreven doelgroep, gericht op het voorkomen, tijdig opsporen of vroeg behandelen van gezondheidsrisico's of ziekten, met het oog op gezondheidswinst of een efficiënt preventief en curatief gezondheidsbeleid.

De arts moet voor preventiemaatregelen handelen volgens de huidige stand van de wetenschap.

De screenings- en gezondheidsbilans moeten uitgevoerd worden conform gevalideerde aanbevelingen.

De arts moet bij het nemen van preventieve maatregelen altijd de rechten van de patiënt respecteren.

Preventiemaatregelen kunnen enkel worden genomen in het belang van de individuele patiënt, een groep patiënten of in het belang van de volksgezondheid. Ze kunnen niet het voorwerp uitmaken van een publicitair of commercieel doel. De arts moet bij de organisatie en de uitvoering van preventiemaatregelen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, rekening houden met de privacyregelgeving.

___ De Nationale Raad vergeet echter dat er ook nog een art.39 bestaat ( ook aangepast op 30.06.2020 ) dat bepaalt : " De arts verstrekt de vereiste zorg aan wie in nood verkeert. Hij neemt de nodige veiligheidsmaatregelen in acht voor zichzelf en anderen.

Duiding : De arts heeft de deontologische plicht om te behandelen en te verzorgen. In het bijzonder dient elke arts, ongeacht zijn kwalificatie, onverwijld hulp te bieden aan iedere persoon die in groot en dreigend gevaar verkeert.

Dit betekent niet dat de arts zijn eigen veiligheid noch die van anderen in het gedrang moet brengen.

Het dilemma waarmee de arts wordt geconfronteerd, tussen zijn menselijke plicht om zorg te verstrekken en de bescherming van zijn integriteit, mag niet worden herleid tot het beoordelen van de waarde die primeert, maar dient zodanig te worden benaderd dat kan worden voldaan aan beide vereisten.

De behandelingsplicht gaat gepaard met de maximale vrijwaring van de veiligheid van de arts en van zijn toekomst, alsook van die van zijn naasten, via aangepaste gezondheids-, sanitaire en sociale maatregelen (ziekte-, invaliditeits- en overlijdensverzekering, enz.). Deze maatregelen komen ten laste van de betrokken arts, maar ook van de zorginstelling en de maatschappij.

In uitzonderlijke omstandigheden zoals een pandemie moet maximaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden aan informatie- en communicatietechnologieën (met name tele- en videoconsultatie).

Voor het misdrijf schuldig verzuim is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen.

Artikel 39 primeert op artikel 5.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en