Search

Open brief van Peter De Roover aan eerste minister Alexander De Croo

We vragen dat Alexander De Croo in het parlement tekst en uitleg komt geven over zijn partijnieuwjaarsreceptie. Een woord uitleg daarbij:

https://www.facebook.com/PeterDeRooverPagina/posts/3941393865895535

Aan Alexander De Croo, premier

Geachte premier, ik richt mij via deze weg publiek tot u en zal u daarom aanspreken met het formele ‘premier’. Ik hoop u deze week te ondervragen over een opgemerkte weekeindactiviteit van u maar zoals u weet wil parlementair werk soms minder aandacht krijgen in de media dan het verdient. Voor u, als hoofd van de regering, is het wel handig dat de controle door het parlement wel eens door de mazen van het nieuwsnet valt, voor ons als oppositie is het een strop. Maar dat terzijde. Via deze weg bereikt deze mededeling alvast toch weer wat ander publiek, vandaar.

U kwam dit weekeinde terecht in het oog van een storm omdat uw partijnieuwjaarsfeest weliswaar grotendeels digitaal maar dan toch nog meer bevolkt plaatsvond dan men zou verwachten (‘Tous ensemble? Hier een beetje teveel ensemble’, reageerde ik zondag.)

Een bandje van drie mensen, een moderator, uw partijvoorzitter en uzelf met buiten beeld dan nog de nodige technici; hoe is het mogelijk dat niemand bij jullie heeft beseft wat een fout beeld dit zou opleveren? Die blunder werd door een brede strook van de publieke opinie als een slag in het gezicht ervaren.

Intussen krijgen we uitbraken van nieuwe varianten van het virus omdat het draagvlak voor de strenge maatregelen erodeert. Maatregelen die werken en proportioneel zijn, duidelijk geformuleerd en fatsoenlijk controleerbaar: dat is het setje dat geloofwaardig moet worden gecommuniceerd door de overheid. Elke ruis op één van die onderdelen (werkzaam, proportioneel, duidelijk, fatsoenlijk controleerbaar) doorkruist de aanpak van dat COVID-beest.

Het zou nuttig zijn dat u over uw weekeindactiviteit in het parlement wat tekst en uitleg bij verschaft en aangeeft dat u er lessen uit trekt. Daarom dienden we via een interpellatie drie vragen in. Graag vernamen wij, ten eerste, of u meent bij die activiteit een gezondheidsrisico gelopen te hebben. Het antwoord, mag ik aannemen, is neen.

Voor wat we er van konden zien, ging het over een ruime zaal, zaten jullie niet meteen op elkaars schoot, zullen buiten beeld mondmaskers gebruikt zijn en ik mag aannemen dat u ook gewoon vermijdt u risicovol te gedragen.

Het antwoord op de tweede vraag, of alle wettelijke bepalingen werden gevolgd, is al wat minder duidelijk. Dat we in onze interpellatie schreven over ‘wettelijke bepalingen’ mag u als een steekje onder water beschouwen want uw regering blijft werken met een erg laag niveau van regelgeving, de beruchte Ministeriële Besluiten. U kent ons bezwaar daartegen.

Ik stak mijn licht op bij diverse juristen en de antwoorden of uw partij regels heeft overtreden zijn niet eenduidig. Het blijkt ook steeds moeilijker om te ontdekken hoe de vork juist in de steel zit wanneer je het Staatsblad raadpleegt. “Ik snap niet dat ze niet gewoon elke keer een nieuw MB publiceren, in plaats van voortdurend te sleutelen aan dat van 28 oktober. Want dat wordt niet geüpdatet, dus dat is echt een soep.” Die nieuwe MB’s geven broksgewijs aan wat er wordt aangepast en de totale tekst knutsel je dan maar zelf in elkaar. Hoe moet de gewone burger de weg vinden in dat slordige gedoe?

De overheid informeert ook via andere wegen dan het Staatsblad. Raadpleegt u die ook wel eens? Via google kwam ik terecht bij info-coronavirus.be. Die webstek presenteert zich als officiële informatiepagina van de federale overheid. Je kan er onder het tricolore 11 miljoen (nog even en die 11 miljoen staat wellicht voor de kostprijs van die campagne) ‘sociale contacten’ aanklikken. Wat volgt staat in mooi, groot lettertype en is in eenvoudige taal gesteld: zo hoort het.

Wie deze bron bezoekt leest: “je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig.” In het MB, want we hebben het wel samengepuzzeld, staat “ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen”. Per lid? Mag een gezin van drie mensen dan drie keer één duurzaam onderhouden nauw contact ontvangen in huis? Wel zoals ik uw MB lees.

Volgende regel op info-coronavirus.be gaat er ook over: “Nodig je iemand uit bij je thuis? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin uitnodigen.” Staat er niet “per lid” in dat MB? Ook de verplichting tot telewerk viel in het debat dat uw nieuwjaarsfeest uitlokte. Ook die regels zijn natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Wat valt onder werk, wat niet? Waren die bandleden aan het werk? Kan het dan met drie? Had dat ook van huis uit gekund? Hoe zit het dan voor anderen uit de cultuursector? Leerde uw nieuwjaarsreceptie dat er toch meer mogelijkheden zijn dan we dachten?

Wat ik bedoel: geraak er als burger maar eens aan uit, aan die regels. Herinnert u zich bijvoorbeeld ook nog de plotse mededeling over de aanwezigheid van -12 jarigen aan de kerstdis? Als, ik zeg wel als, uw partij beweert dat uw digitale nieuwjaarsfeest helemaal verliep volgens de regels, dan kan dat alleen maar kloppen als uw raadgevers de ultieme juridische spitsvondigheden en gaatjes in het, op zich al slordige, MB hebben uitgekiend.

Dat brengt ons bij de derde en cruciale vraag. “Vindt u het in uw voorbeeldfunctie gepast aanwezig te zijn op een evenement als dit. Dit op een moment dat de ganse bevolking geacht wordt strikte maatregelen na te leven op straffe van gerechtelijke en administratieve vervolging?”

Laten we eerlijk zijn: als uw feestje, interview, moderator, bandje van drie en technici incluis, inderdaad verliep volgens de – zeker voor de brave burger amper te volgen - regels en een gezinsbezoek aan een terminale geliefde of het ontvangen van bompa én bomma, zelfs met in acht name van afstanden, mondmaskers en gelgebruik, wél botst met de regels, dan zit er iets scheef met die regels. Welk signaal geeft dat aan al die mensen die al maanden kreunen onder het verbod om normale basiscontacten te onderhouden? U en uw regering bepleit daarbij ook strenge handhaving want als we nu doorbijten komen we er wel met die ploeg van 11 miljoen, niet?

Waar blijft uw geloofwaardigheid als u het signaal geeft dat een politieke partij in staat is de mazen te vinden in het net dat ze zelf geweven heeft, terwijl de burger in dat net verstrikt geraakt?

Meteen nadat de beelden van uw nieuwjaarsfeest publiek werden, stak er een storm van protest, wat zeg ik, van woede op. Die was terecht, punt aan de lijn. Eigenlijk ging het er niet over dat u onverantwoorde risico’s nam, wel dat u zich tenminste in de feiten meer leek te kunnen veroorloven dan de ‘gewone man-in-de-straat’.

Mag ik er nog even iets tussendoor smijten? Door de aard van het werk hebben sommigen nog een stukje van hun sociaal leven behouden. Wij behoren als politici tot die groep. Het parlementaire werk is in grote mate terugverwezen naar zoom- en soortgelijke sessies. Mijn fractie dringt er evenwel sterk op aan dat wetgevend en plenair controlerend werk corona-veilig maar fysiek kan blijven plaatsvinden. COVID-19 mag er niet toe leiden dat een regering de normale parlementaire controle ontloopt. Populisten zullen anders toeteren maar een parlement vormt volgens mij wel degelijk een essentiële instelling.

Maar al degenen die zoals wij hun sociale contacten weliswaar sterk teruggeschroefd zien maar niet helemaal zagen verdwijnen, mogen niet vergeten dat veel mensen al maanden in quasi isolatie leven. Ja, die mensen reageren zeer boos op blunders als deze die u dit weekeinde beging.

Eigenlijk vind ik niet zo zeer dat moet verboden worden wat u dit weekeinde deed, mits u alle normale maatregelen hebt getroffen. Daar ligt voor mij niet het probleem maar wel in de strengheid voor zo veel anderen; eenzame mensen, hulpbehoevende ouderen, zwaar zieken en hun familieleden. Over contactberoepen kunnen de meningen verdeeld zijn maar toch niet over die specifieke kwetsbare en emotionele situaties?

Neen, de boel moet niet helemaal terug open maar… laat uw blunder voor inzicht zorgen. Herbekijk die meest gevoelige verboden en biedt daar weer ruimte voor wat meer menselijkheid. Als u zegt dat jullie dit weekeinde geen gezondheidsrisico’s namen, wat ik ook geloof, erken dan dat anderen die verantwoordelijkheid in specifieke gevallen ook kunnen nemen.

Misschien herstelt u dan een beetje uw geloofwaardigheid wanneer u weer streng toezicht op de naleving van de maatregelen zult eisen. Want aan het draagvlak zal nu weer opnieuw herstelwerk nodig zijn. Onze interpellatie biedt u de kans die te versterken, grijp die alstublieft.

Oh ja, uiteraard past het dat u zich publiek verontschuldigt. Vreemd trouwens dat u dat nog niet gedaan hebt.

Groet en tot ergens later deze week. ___________

TOEVOEGING VAN CARINE KNAPEN : In het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State dd.23.03.2020 inzake het wetsvoorstel van 27.03.2020, later gekend als " de volmachtwet " staat uitdrukkelijk dat de noodsituatie tot gevolg kan hebben dat er vrijheidsbeperkende maatregelen zullen moeten opgelegd worden aan de bevolking en in dat geval steeds moet nagegaan worden of de Grondwet en het EVRM niet geschonden worden, en voorts, dat de maatregelen altijd legitiem, noodzakelijk en proportioneel moeten zijn tov de situatie die zich voordoet.

Het is de eerste en enige keer dat de wetgevende kamer een advies heeft mogen uitbrengen. In alle navolgende M.B. en andere wetgeving staat telkens dat het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State, binnen de 5 dagen, niet ingewonnen wordt omwille van de hoogdringendheid(!).

De ministers hebben het eerste en enige advies van de Raad van State nooit gevolgd. De maatregelen zijn al lang niet meer legitiem, noodzakelijk en proportioneel tov de situatie. Bovendien hebben we sinds 01.10.2020 officieel geen noodtoestand meer in Belgiê gezien de volmachtwet op 30.09.2020 definitief uitgedoofd is.

Het is belangrijk te onderstrepen dat niettegenstaande een tijdsverloop van vrijwel 11 maanden amper 5% van de bevolking " besmet " is geraakt door het C19 virus. Slechts een fractie daarvan is ziek geweest. Ruim 59.000 personen zijn genezen verklaard. Op 17.01.2021 lagen er in totaal 1892 mensen in een ziekenhuis. 11.497.000 mensen zijn gezond/niet ziek. 11.497.000 !

Als het virus werkelijk zo ' besmettelijk " zou zijn als beweerd wordt dan zouden we al lang een besmettingsgraad hebben van 99%, zoals het geval was met de Spaanse Griep. Een besmettingsgraad van 5% op 11 maanden tijd is vergelijkbaar met een ordinaire seizoensgriep.

Het valt op geen enkele manier te rechtvaardigen dat het gans land in een wurggreep blijft zitten met buitenproportionele maatregelen die de maatschappij en de economie zware schade berokkenen.


Wat de handelingen van Alexander De Croo betreft gaat het niet om de vraag of hij ja dan neen de veiligheidsregels heeft gerespecteerd ( het antwoord op die vraag is overigens " neen " als men de MB's naar de letter volgt ) maar het feit dat hij zichzelf vrijheden toe eigent die hij aan het volk ontzegt. Een premier heeft een voorbeeldfunctie. Een premier moet in het beste belang van het volk handelen, rekening houden met de mogelijke nefaste gevolgen van beslissingen die hij neemt in naam van de volksgezondheid, oog hebben voor de maatschappij en de economie.

Excuses volstaan al lang niet meer. Als Alexander De Croo een beetje goed fatsoen heeft, legt hij zijn mandaat neer en stapt hij op. De 60.000 stemmen die hij bij de laatste verkiezingen verworven heeft dankzij lijststemmen en in minder mate voorkeurstemmen zullen hem niet missen. Dat waren voor het merendeel ondernemers die hij het mes op de keel heeft gezet en die zich volkomen in de steek gelaten voelen.

Open Vld, is overigens een minderheidspartij. Het is aan de basis al totaal onbegrijpelijk dat een minderheidspartij de eerste minister levert. Maar goed, met arrangeer politiek kan in dit land blijkbaar alles, met inbegrip van het bewust kapot maken van een land.

P.S. De Britste mutatie is slechts een voorwendsel om de maatregelen verder aan te houden en zo mogelijk nog te verstrengen. Er bestaat geen enkel bewijs dat de Britse mutatie 70% besmettelijker is dan alle andere mutaties ( dixit WHO ).

Moest dat het geval zijn zou, om te binnen in de UK en vervolgens in de rest van de EU, de cijfers door het dak schieten. We zitten echter nog altijd aan gemiddeld 5-6% positieve testen met ... een blijvende daling van de ziekenhuisopnames. Gewoon even logisch nadenken en kijken naar de praktijk. Het aantal zieken is de enige waardevolle parameter om de werkelijke situatie te beoordelen.

Met zieken bedoel ik uiteraard mensen die effectief ziek zijn door het virus en niet de 92% zieken die - bewezen - een andere chronische ziekte hebben en die geregistreerd worden als corona patiënt omdat ze ( ook ) positief getest hebben.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en