Search

Persbericht: Recht van antwoord op berichtgeving HLN dd 27.06.2021

Heden, 27 juni 2021 om 9u18 is door Guy Van Vlierden, journalist van HLN een artikel gepubliceerd met het opschrift ‘ PORTRET Carine Knapen, de advocate die betwijfelt of Jurgen Conings in de kist lag die is gecremeerd ‘


Ik wens hierop te reageren als volgt :


Naar aanleiding van het persbericht dd. 25 juni 2021 met betrekking tot de familie Conings, had ik gisteren, zondag 26 juni 2021, een telefoongesprek met journalist Guy Van Vlierden van HLN. Hij had een aantal vragen voor me over de zaak Conings en ook over vzw Hands For Freedom en mijn persoon. Op het tijdstip van ons gesprek wist hij nog niet of hij een artikel zou schrijven ( of niet ). Ik heb hem gezegd dat ik akkoord kon gaan met een artikel op voorwaarde dat het een positieve waarheidsgetrouwe tekst zou zijn. Wij hebben afgesproken dat ALS hij een artikel zou schrijven hij eerst de tekst naar mij zou doorsturen voor lezing en goedkeuring. Een paar uur later ontving ik een mail met een tekst waarin zowel de familie Conings als ikzelf zeer negatief neergezet werden. De framing spatte er af. Het artikel stond bol van onwaarheden en onjuistheden, zaken die ik helemaal niet heb gezegd en die volledig uit hun context waren gerukt. Ik heb een mail terug gestuurd met de mededeling dat ik niet akkoord kon gaan met de publicatie van zijn versie van de tekst, duiding verschaft over de onjuistheden en de onwaarheden geschrapt. Om de man toch een artikel te gunnen ( veel journalisten worden per artikel betaald ) heb ik zijn versie van de tekst aangepast en in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Ik heb uitdrukkelijk gemeld dat hij enkel de gecorrigeerde versie mocht publiceren of .... helemaal niets met verzoek om mij in die zin te bevestigen. Even later stuurde Guy Van Lierde mij een mail terug dat hij enkel één zin zou schrappen en voor de rest zijn licht gewijzigde tekst zou publiceren en ik daarin geen inspraak heb. In mijn repliek heb ik hem het verbod opgelegd om zijn versie van het artikel te publiceren en hem er op gewezen dat hij de Gedragscode Journalistiek dient te respecteren en dienvolgens geen interview mag publiceren zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de geïnterviewde eraan toevoegend dat als hij zijn versie wel zou publiceren ik tegen hem en de redactie van HLN een strafklacht zou neerleggen wegens smaad. Guy van Lierde heeft niet meer gereageerd op dit bericht.

In bijlage een kopij van de e-mails die gisteren met Guy Van Lierde uitgewisseld werden.

Ik stel thans vast dat Guy Van Lierde het artikel toch gepubliceerd heeft en hij bovendien zijn tekst verder heeft uitgebreid met allerlei persoonlijke aannames die evenmin in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De man is er duidelijk op uit om een karaktermoord te plegen op mijn persoon en mijn goede naam en reputatie te schaden.


Dit is de meest verfoeilijke vorm van riooljournalistiek.


Wat betreft de familie Conings : ik ben afgelopen woensdagnamiddag geraadpleegd door zes bloedverwanten omdat de begrafenisondernemer toegang weigerde tot het stoffelijk overschot van Jurgen, met de vraag wat zij hiertegen konden doen. Het is mijn plicht als advocaat om de familie te adviseren en naar best vermogen bij te staan. Ik heb gedaan wat zij van mij – en overigens elke advocaat – mochten verwachten en zal hen ook in de toekomst blijven adviseren en bijstaan om hun rechten als bloedverwanten te vrijwaren. De identificatie van een lijk is een recht van de nabestaanden, zelfs na een forensische autopsie ( art.44 van de wet Franchimont ). Een tweede onafhankelijk autopsie is een recht dat evenzo voorzien is in dezelfde wet. In een democratische rechtstaat moeten de rechten van burgers gerespecteerd worden.

Journalist Guy Van Lierde heeft mij woorden in de mond gelegd die ik niet heb gezegd. Ik heb geen standpunten ingenomen over de vrees van de familie dat Jurgen is vermoord. Ik heb hem wel in kennis gesteld van hun bedenkingen die ik, als raadsman, deel.


De bloedverwanten hebben vastgesteld dat er veel anomalieën zijn in het narratief. In tegenstelling tot wat Guy Van Vlierde voorhoudt gaat het niet om een (complot)theorie maar om feiten, feitelijke vaststellingen en onregelmatigheden die verder onderzocht moeten worden, zoals onder meer: dat Jurgen de dag van zijn verdwijning rond 18 u een sms heeft gestuurd naar zijn vriendin dat zijn werk uitliep, hij wat later zou zijn en zij niet op hem diende te wachten om te eten, twee uur later gevolgd door een sms dat hij onderweg was naar huis waar hij echter nooit is toegekomen. dat hij zich volgens de officiële versie door het hoofd geschoten heeft, terwijl uit het origineel beeldmateriaal blijkt dat hij geen kwetsuren heeft aan het hoofd en nog al zijn tanden had, dat op de vindplaats geen botfragmenten noch bloedspatten aangetroffen zijn op de boom die volledig intact is; dat in de bodem van zijn ligplaats geen lijkgeur waar te nemen valt; dat de positie van het lichaam verraad dat hij versleept werd, dat zijn armen gestrekt naast zijn lichaam lagen met de handpalmen naar beneden; dat zijn kledij en de wapens die hij bij zich droeg er nog fonkelnieuw uitzagen; dat het jachtgeweer links van hem lag terwijl hij rechtshandig is en het wapen bovendien met de loop naar boven gericht is alsof iemand het naast hem had gelegd; dat er 4 meter van de bewuste boom een put in de grond is waar wel een sterke lijkgeur waar te nemen valt die tijdens de afstapping niet ontdekt noch onderzocht is; dat er kort nadat er op woensdag 19 mei 2021 zes schoten zijn gehoord in het Park Hoge Venen waar de militaire klopjacht aan de gang was, een ambulance op locatie het bos is binnen gereden….


Wat betreft de activiteiten die ik ontplooi in de privé sfeer heb ik Guy Van Vlierde er duidelijk op gewezen dat deze volledig los staan van mijn beroepswerkzaamheden als advocaat en het ene niet met andere mag vermengd worden ( wat hij echter wel doet ). Ik post sinds een jaar dagelijks gratis berichten met bron – die ik becommentarieer – op FB en Mewe om het publiek correct en volledig te informeren omtrent corona en andere gebeurtenissen in de wereld. Mijn berichten worden gesmaakt door een steeds groter wordend publiek. Het aantal vrienden en volgers op FB is gestaag gegroeid van 1.000 tot thans bijna 25.000. Sinds mei 2021 heb ik ook een profiel op Mewe waar op zes weken tijd al 5.200 personen zijn toegetreden.


FB past een extreme vorm van censuur toe die al lang niets meer te maken heeft met het bestrijden van “ fake news”. Zij blokkeert, louter in België, dagelijks duizenden gebruikers.Op 16 februari 2021 werd ik door FB voor 24 uur geblokkeerd omdat ik het betoog van Johan Braeckman in De Afspraak had becommentarieerd en ontkracht Op 28 april 2021 werd ik opnieuw geblokkeerd voor 24 u omdat ik – zonder enige commentaar van mijn hand - een reguliere TV documentaire over “ vaccintwijfel “ had gepost, waar verschillende experten, waaronder ook Marc Van Ranst, hun mening verkondigden. Op 05 mei 2021 werd ik geblokkeerd voor 7 dagen omdat ( de link naar ) een honderdtal video’s van het World Economic Forum had gepost waarin op een zeer open manier gesproken wordt over “ the Great Reset “, “ the new world order “ en “ build back better “’. Op 02 juni 2021 werd ik geblokkeerd voor 30 dagen omdat ik in een post tegenstrijdigheden in de tijd in de vele uitspraken van Pierre Van Damme had opgelijst en de vinger had gelegd op leugens. Het gaat in casu over standpunten die hij ingenomen heeft tijdens interviews en die uitgezonden zijn op tv of verschenen zijn in kranten. Op 07 juni 2021, tot slot, heeft FB mij nogmaals bestraft met een blokkering van 30 dagen omdat ik – andermaal zonder enige commentaar - een video met een officieel statement van diverse US senatoren had gepost. In hun statement stelden de senatoren dat het Covid narratief een leugen is en zij een wetsvoorstel hadden ingediend om Fauci gerechtelijk te vervolgen. Ik heb telkens bij FB verzet aangetekend, doch tot 7 juni 2021 nooit de gelegenheid gekregen om een schriftelijk verweer te formuleren. Op 7 juni 2021 heeft FB mij dan uiteindelijk toch een code medegedeeld om een klacht in te dienen bij het Comité van Toezicht. De klacht is zeer omstandig ter schrift gesteld. Het Comité heeft gemeld dat de klacht niet zou behandeld worden. De rechten van verdediging worden aanhoudend geschonden. De beslissingen van FB zijn lapîdair.


Naast het gratis informeren van het publiek ben ik tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Hands For Freedom, een vzw die ijvert voor de rechten en vrijheden van de mens. Er zijn drie bestuurders met gelijke rechten. De vzw is volledig onafhankelijk ( geen subsidies ) en financiert haar kosten en uitgaven – zoals elke andere vzw - met ledenbijdragen, schenkingen, sponsoring en betalende dienstverlening. De personen die betaald hebben voor de gevraagde dienst zijn daar tevreden van. Het is maar zeer de vraag waarom Guy Van Lierde tracht om mij en de vzw in een slecht daglicht te plaatsen. Ik handel met goede bedoelingen in het algemeen belang, voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.


In 2011 heb ik inderdaad op naam van vzw Cimeira een boek gepubliceerd onder de benaming “ Brazilië het Beloofde Land “ waarvan de opbrengsten zijn afgestaan aan die vzw. De vzw had tot doel kansarme kinderen in Brazilië te helpen om via kwalitatief onderwijs een betere toekomst op te bouwen. De kosten en uitgaven van de vzw werden gefinancierd door Belgische ondernemingen die bijstand zochten in de opstart van een activiteit in Brazilië met bijstand van het Federaal Agentschap voor Handel van Brazilië, lokale kamers van koophandel, het Belgische FIT, Voka, BECI en Agoria. In november 2011 is er inderdaad een Braziliaanse delegatie van 69 CEO’s en politieke vertegenwoordigers voor een week naar België gekomen. De handelsmissie is ontvangen door de Stad Leuven, de stad Gent, De stad Antwerpen en in Brussel heeft een beurs plaats gevonden waar 250 Belgische topbedrijven aan hebben deelgenomen. De handelsmissie heeft veel persaandacht gekregen. In 2014 zijn de activiteiten van CImeira stil gevallen. De benaming werd omgedoopt in Businessflex en het doel gewijzigd in verhuur van kantoren en met de opbrengst hiervan de organisatie van gratis opleidingen voor start ups in juridische materies. Businessflex is een slapende vzw. Er werden sinds de omvorming geen activiteiten ontplooid.


De activiteiten die ik eertijds ontplooid heb in vzw Cimeira en thans in vzw Hands for Freedom hebben mij ten persoonlijke titel geen centiem opgeleverd. Ik heb er integendeel aardig wat persoonlijke middelen en veel tijd en energie in geïnvesteerd om het sociaal doel te kunnen realiseren. Voor de goede zaak. Ik heb voor Guy Van Lierde nooit gesteld dat ik het verdien om op een voetstuk geplaatst te worden. Voor mij volstaat de persoonlijke voldoening om iets te doen voor de maatschappij, mensen te helpen, hun lot beter te maken en dit des te meer wanneer het gaat om kinderen.

Guy Van Lierde heeft zich zeer onrespectvol opgesteld en het verbod tot publicatie genegeerd. HLN en Guy Van Lierde zullen het voorwerp vormen van een strafklacht.


Bijlagen :

Van: Guy Van Vlierden guy.van.vlierden@dpgmedia.be Verzonden: zaterdag 26 juni 2021 17:53 Aan: Carine Knapen Onderwerp: het laatste nieuws


Mevrouw Knapen,


Zoals afgesproken stuur ik u hieronder enkele passages die ik mogelijks voor een artikel gebruik en waarin u rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geciteerd.


Met beleefde groeten,

Guy Van Vlierden journalist Het Laatste Nieuws


------------------

Van: Carine Knapen Verzonden: zaterdag 26 juni 2021 20:40 Aan: Guy.Van.Vlierden@dpgmedia.be Onderwerp: Re: het laatste nieuws


Geachte heer,


Ik heb een paar passages gecorrigeerd die niet correct of waarheidsgetrouw zijn en/of die ik niet erg netjes vond.


Ik geniet geen mediabekendheid. De media in België hebben mij nog nooit een platform geboden. Ik geniet daarentegen wel een zekere naambekendheid.


De vriendin van Jurgen heeft het stoffelijk overschot ook niet gezien. Niemand van de familie heeft het lijk geïdentificeerd. Dat heb ik u duidelijk uitgelegd.


Ik kan niet akkoord gaan dat u de zaken uit hun perspectief trekt. Ik heb sinds juli 2020 op mijn privé FB account al meer dan 1.300 berichten met bron gepost Daarvan zijn er een stuk of 5 gefactcheckt door steeds dezelde factchecker Brecht Castel die in september uit frustratie een heksenjacht tegen mij geopend heeft omdat ik hem vooreerst in een FB post ( over een artikel dat hij geschreven had ) getakkeld heb en vervolgens via email op zijn plaats heb gezet over standpunten die hij had ingenomen. Zijn factchecks zijn waardeloos en niet onderbouwd door enige geloofwaardige bron. 5-6 factchecks op 1300 berichten met bron ... is verwaarloosbaar en zie ik eerder als een compliment.

Er is nog eens een factcheck geweest door DPA. Ik heb een klacht ingediend, A+B aangetoond dat hun factcheck bewering volkomen onterecht was en de publicatie van een recht van antwoord geëist.

Zij hebben dit recht van antwoord niet gepubliceerd( ( nogal wiedes ) maar zich wel verontschuldigd. Ik beschik nog over het emailverkeer met DPA ( en overigens ook met Brecht Castel, freelance journalist van Knack )


Ik kan ook niet akkoord gaan met het negatief beeld dat u van mij neerzet en de framing die blijkbaar bij HLN een constante is ( wanneer het personen betreft die de lijn van de overheid niet volgen )


Hands for Freedom is niet " mijn " vzw. In een vzw zijn geen aandeelhouders, enkel bestuurders. Er zijn meerdere bestuurders die allen even veel zeggenschap hebben en in gemeen overleg beslissingen nemen.


U vindt hieronder de gecorrigeerde tekst die u in deze versie mag publiceren. Ik verleen GEEN toelating om uw originele tekst te publiceren. …..

Dank om mij per kerende te bevestigen dat u enkel de bovenstaande tekst zal publiceren ( of helemaal niets ).

U mag zinnen of § van plaats veranderen zonder echter verder aan de inhoud te raken.


----------------------

Van: Guy Van Vlierden guy.van.vlierden@dpgmedia.be Verzonden: zaterdag 26 juni 2021 21:05 Aan: Carine Knapen Onderwerp: Re: het laatste nieuws


Mevrouw Knapen,


Ik heb de vermelding dat de vriendin van Conings zijn lichaam nog wel heeft gezien, geschrapt. Dat had ik dus verkeerd begrepen. Het is voor zulke zaken dat nalezing nuttig is.


Maar u heeft kennelijk verkeerd begrepen dat ik uw toestemming voor deze of gene versie van het artikel nodig zou hebben. We kunnen van mening en smaak verschillen over toon en interpretatie — maar zolang ik geen feitelijke onjuistheden schrijf, hoeft u mijn pen niet vast te houden.


En u heeft uw eigen versie zelf niet zo nauwkeurig opgesteld, want het was niet op de Hoge Venen dat hij teruggevonden is.


Ik licht u dus bij deze in dat het niet uw versie zal zijn die ik ter publicatie aan mijn redactie bezorg, maar mijn eigen licht gecorrigeerde versie.


Met beleefde groeten,


Guy Van Vlierden Journalist Het Laatste Nieuws


----------------------

Van: Carine Knapen Verzonden: zaterdag 26 juni 2021 21:53 Aan: Guy.Van.Vlierden@dpgmedia.be Onderwerp: Re: het laatste nieuws


Ik verbied u om uw versie van het artikel te publiceren.

Doet u dit wel dan zal ik tegen u persoonlijk en tegen de redactie een strafklacht neerleggen wegens smaad.


U dient de regels te respecteren. Ik heb al geïnterviewde het recht om de tekst na te lezen en u mag de tekst niet publiceren zonder mijn akkoord.


Uw artikel staat bol van de onjuistheden en onwaarheden. Het is om die reden dat ik ze heb gecorrigeerd.

Ik was overigens slechts akkoord met een artikel op voorwaarde dat u een positief artikel zou schrijven.

Op het tijdstip van ons gesprek wist u nog niet of u überhaupt een artikel zou schrijven.

Wij hebben onderling afgesproken dat ALS u een artikel zou schrijven u de tekst eerst aan mij zou voorleggen voor akkoord. U kan daar niet op terug komen. Dit is overigens de regel.


Wat betreft de kogels : die zijn wel gelost in het Park de Hoge Venen ter hoogte van Lanklaar. Het Dilserbos maakt deel uit van het Park de Hoge Venen.10 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en