Search

TOELICHTING BIJ HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18.10.2020

Dank u wel Dirk Rochtus voor deze omstandige bijdrage.18.10.2020 – MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE DRINGENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN


De Croo I zet de praktijk van de Volmachtenregering van uitholling van de 'checks and balances' in ons democratisch staatsbestel verder. Wekenlang roepen politici en staatsvirologen dat een zekere trend in de epidemiologische curves nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk maken … om dan op zondag 18 oktober 2020 vast te stellen dat een Ministerieel Besluit is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad houdende de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan die dringend noodzakelijk zijn, derwijze dringend zelfs dat het onmogelijk is gebleken om het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in te winnen, zelfs niet binnen de verkorte termijn van vijf dagen…


Lezing van het integrale Ministerieel Besluit verdient aanbeveling voor alle burgers: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/mb_1810_0.pdf

Ik vat het voor u als volgt samen:


Het staat bol van assumpties op basis waarvan het SOCIALE LEVEN in verregaande mate AAN BANDEN WORDT GELEGD. Daarnaast wordt in sterke mate ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer.

Assumpties die de NEGATIEVE IMPACT VAN DE MAATREGELEN in kaart brengen, die ontbreken in de in het Besluit meegenomen overwegingen. Met een vergrootglas valt weliswaar te lezen dat de “mensen niet mogen vereenzamen (valt aan te nemen: ten gevolge van de maatregelen) indien een algemene lockdown zich zou opdringen”…

De doelstelling is nochtans glashelder geformuleerd in het MB: het fundamentele recht op GEZONDHEID, in het verlengde daarvan het recht op LEVEN moet worden gevrijwaard.

Daartoe is het volgens de Belgische regering De Croo I geoorloofd en proportioneel om de bevolking ‘beperkt’ in de tijd van haar vrijheden te beroven.


De genomen maatregelen moeten, aldus het Besluit, van aard zijn om, enerzijds het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiënte behandelingen en vaccins te ontwikkelen.


Zodoende zijn tot en met 19 november 2020 volgende maatregelen van kracht:

(i) Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven van middernacht tot 5 uur ’s morgens met uitzondering van essentiële, niet uitstelbare verplaatsingen; (ii) beperking van de nauwe sociale contacten tot 1 persoon, d.i. buiten het eigen gezin; (iii) in periodes van 14 dagen mag ieder huishouden nog maximum 4 dezelfde personen thuis ontvangen (mondmaskerplicht, zie onder punt (iv)); (iv) mondmaskerplicht (vanaf 12 jaar) daar waar ‘social distancing’ (1,5 meter) niet kan worden toegepast, alsook verplicht in een heel aantal inrichtingen en in specifiek benoemde situaties, alsook op het openbaar vervoer; (v) sluiting van de horeca (cafés en restaurants), het aanbieden van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen blijft mogelijk tot ten laatste 22.00 uur; (vi) samenscholingsverbod (meer dan 4 personen, kinderen < 12 jaar niet meegeteld); (vii) dansverbod bij gelegenheid van toegelaten evenementen; (viii) telethuiswerk is de regel; (ix) hygiënemaatregelen blijven essentieel; buitenactiviteiten krijgen de voorkeur, dat indien dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht; (x) individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen; (xi) de volgende ondernemingen of onderdelen van een ondernemingen blijven gesloten: jacuzzi’s, stoomcabines en hammams (behalve indien hun gebruik privé is); discotheken, dancings, feest- en receptiezalen (behalve in het kader van rouwplechtigheden);

NOOT: blijven open mits gegevensregistratie (van 1 deelnemer of bezoeker per huishouden): de welnesscentra, de gemeenschappelijke sportlessen, de zwembaden, de casino’s en de speelautomatenhallen (contactgegevens moeten door de uitbater gedurende 14 dagen bijgehouden worden en moeten daarna vernietigd worden);

(xii) winkelcentra: beperkt aantal toegelaten klanten: 1 klant per 10m²; (xiii) winkeliers voorzien middelen om te voorzien in handhygiëne en vergemakkelijken de ‘social distancing’; zij voorzien daartoe markeringen en signalisaties; (xiv) nachtwinkels sluiten om 22.00 uur; (xv) verbod op verkoop van alcohol in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, van 20.00 uur tot 05.00 uur ’s morgens; (xvi) markten en kermissen: geen voeding- of drankconsumptie ter plaatse; voor-tijdens-na gelden verscheidende vrijheidsbeperkende regels, alle opgesomd in het MB; mogelijkheid voor de burgemeesters om strengere maatregelen te nemen, alsook om onder voorwaarden kleine kermissen en markten toe te laten; (xvii) bij begrafenissen mag het lichaam niet worden blootgesteld; (xviii) beperking van georganiseerde activiteiten op professioneel, cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak tot maximaal 40 personen aanwezig in een en dezelfde ruimte (afwijkende sector-protocollen mogelijk) met verbod tot drank- en voedingsconsumptie; steeds de vereiste van de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter; (xix) bijzondere vrijheidsbeperkende maatregelen inzake handelsbeurzen, kampen en stages, sportieve wedstrijden; (xx) bijzondere vrijheidsbeperkende maatregelen inzake erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening waaronder het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers etcetera; (xxi) Diverse maatregelen inzake de onderwijsverstrekking; (xxii) Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden;


De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie worden belast met de uitvoering van de bepalingen van het Ministerieel Besluit.

U stelt samen met mij vast dat de maatregelen vastgelegd in dit Ministerieel Besluit inmengingen inhouden van overheidswege in de uitoefening van de rechten op het privé- en gezinsleven, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van vereniging.


Geheel ten persoonlijke titel, en uitsluitend als individueel rechtspracticus, niet gespecialiseerd in het administratief- en overheidsrecht, en als vrije burger en bezorgde ouder, druk ik hierbij mijn bezorgdheid uit omtrent de vraag of de geschetste beperkingen van mijn rechten een legitiem doel nastreeft, en of de daarbij genomen maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn.


Zonder twijfel gaan het Parlement en de Rechterlijke macht zich over de toets van het Ministerieel Besluit aan de hogere rechtsnormen buigen. Laat ons daar samen naar uitkijken.


Tot slot wil ik beklemtonen dat wanneer de Ministers in de regering De Croo I in geschetst Ministerieel Besluit in de marge aanhalen dat “het nodig is dat bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen voor wat betreft mensen die tot een risicogroep behoren”, het valt te betreuren dat iedere definitie (onder de Definities onder Hoofdst. 1. /Art. 1 van het MB) van 'de risicopatiënt' ontbreekt. Al blijft natuurlijk zo alweer de eventuele - maar evenzo reeds vaak op gewezen - 'collateral damage' van de door de overheid opgelegde maatregelen onderbelicht.


Nihil Amico vinove optabilius - Niets is het winnen waard tenzij wijn en een goede vriend -"

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en