Search

Verplichte vaccinatie?


Ik ben in het bezit gesteld van het rapport van de Hoge Gezondheidsraad " en zijn partners " ( ??? ) inzake de vaccinatiepolitiek van België omtrent Covid19.

Gezien ik het niet kan opladen vinden jullie hieronder de integrale tekst. Jullie kunnen het originele rapport ook terug vinden via de volgende link (helemaal onderaan): https://www.health.belgium.be/.../advies-9597...


De Belgische overheid heeft wel degelijk de intentie om het Covid Vaccin verplicht te stellen ( zie helemaal onderaan.)

°°°°°°°°°° Op 9 juli 2020 waren de volgende vaccins in klinische ontwikkeling: https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-trackerBelgië

neemt deel aan een gezamenlijke EU aankoop van COVID-19 vaccins.


Alle lidstaten worden dus verzocht hun doelpopulatie voor vaccinatie te definiëren. In deze context heeft de Risk Management Group (RMG) de HGR gevraagd de prioriteitsgroepen en het aantal dosissen dat nodig is voor een goede vaccinatiegraad te specificeren. Een solide methodologie, in nauwe samenwerking met wetenschappelijke partners


Het rapport CSS-9597: "Vaccination Strategy for Covid-19 in Belgium" werd op 01 juli 2020 door het College gevalideerd en op 03 juli 2020 naar de autoriteiten gestuurd. Het werd opgesteld in nauwe samenwerking met wetenschappelijke experts van Sciensano, KCE en CBIP en met de technische, praktische en wetgevende steun van het FAGG. Het werd vervolgens goedgekeurd door 27 wetenschappelijke deskundigen die gespecialiseerd zijn in dit gebied en door de 30 leden van het College van de HGR.


Aangezien de HGR de Belgische National Immunization Technical Advisory Group (NITAG)1voor de WHO is, werden alle belangrijke en competente Belgische partners op het gebied van immunisatie gehoord (zonder goedkeuringsrecht). Bijvoorbeeld, de geraadpleegde partners voor vaccinatieadvies in België zijn: ONE, Kind en Gezin, INAMI-RIZIV, Zorg en Gezondheid, CCC, FAGG, enz. Strikt beheer van potentiële belangenconflicten


Omwille van de transparantie maken bibliografische referenties, de samenstelling van de werkgroep, de aanwezige expertise en de affiliaties van de experts steeds integraal deel uit van de HGR-rapporten. De belangenverklaringen van de deskundigen van de Raad zijn al vele jaren openbaar op onze website.

Bovendien evalueert de ethische commissie van de Raad deze belangenverklaringen op onafhankelijke wijze en draagt zij in real time bij aan het beheer van dit risico. In het licht van de gestelde vraag, werd het algemene risico van belangenconflicten van de deskundigen als laag beoordeeld, omdat het hier niet gaat om een evaluatie van specifieke vaccins (dus van de producenten), maar om een definitie van een algemene strategie.


Om de strikte onafhankelijkheid van het advies te waarborgen, zijn echter alle bestaande procedures gehandhaafd en is de groep van deskundigen betrokken bij de finale goedkeuring van het advies zo breed mogelijk gebleven, wat het geval is binnen de door de HGR gecoördineerde NITAG. De farmaceutische sector is zeker een belangrijke speler in de strijd tegen virusepidemieën en België moet kunnen profiteren van zijn expertise en de vruchten van zijn onderzoek; de evaluatie van de doeltreffendheid en de veiligheid van toekomstige "kandidaat-vaccins" moet echter in volledige onafhankelijkheid worden uitgevoerd.


Doelgroepen voor COVID-19 vaccinatie De HGR beveelt aan dat de volgende groepen prioriteit krijgen bij de vaccinatie tegen SARS-CoV-2, op basis van de beschikbare gegevens en statistische analyses:

• Alle gezondheidswerkers om hun gezondheid en hun beschikbaarheid te garanderen in het geval van een mogelijke volgende golf of pandemie van COVID-19;

• Alle personen ouder dan 65 jaar;

• Patiënten in de leeftijd van 45-65 jaar met de volgende co-morbiditeiten die het risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen: obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers (of kankerbehandelingen).


Aanvullende prioriteiten binnen de bovengenoemde groepen kunnen nodig zijn als er een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar zou zijn. Deze aanbeveling kan worden gewijzigd in het licht van nieuwe gegevens en informatie over de immunogeniciteit van het (de) vaccintype(n) die beschikbaar komen. Zo zullen gegevens betreffende zwangere vrouwen, andere immuungecompromitteerde patiënten en de impact van sociaal-economische en etnische achtergrond nauwlettend worden opgevolgd. Onder meer zal het effect en de noodzaak van vaccinatie tegen Covid-19 om een epidemie te beheersen worden beoordeeld wanneer er meer informatie beschikbaar komt over het/de nieuwe vaccin(s). Hoeveel dosissen voor België?


Dankzij een nauwe samenwerking met Sciensano en KCE schatten we dat ongeveer 4 miljoen mensen tot de risico- en prioriteitsgroepen behoren voor de vaccinatie tegen Covid-19 in België.


Zonder de mogelijke reactie van de Belgische bevolking op de beschikbaarheid van een Covid-19 vaccin in een nieuwe situatie te kennen, kunnen we veronderstellen dat minstens 20-30% van de mensen die tot de prioritaire en risicogroepen behoren, deze nieuwe vaccinatie zullen weigeren. Een grondig en preventief werk van de autoriteiten en de eerste lijn zal daarom van fundamenteel belang zijn om een maximale vaccinatiegraad van de risicogroepen te garanderen.


Vaccinatieplicht in België? Dit valt niet onder de bevoegdheid van de HGR.


Het gaat hier om een politieke, en wetgevende beslissing met belangrijke ethische aspecten. Het is belangrijker dan ooit om actuele, onafhankelijke en transparante wetenschappelijke informatie te verstrekken om gezondheidswerkers en patiënten in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.


De Hoge Gezondheidsraad www.css-hgr.be Belgische overheid, de media en de beheerders van de webplatforms hebben een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen de verspreiding van desinformatie op het internet door "anti-vaccinatie"-groepen. Wat de vaccinatieplicht in België betreft, deze werd beoordeeld in Advies nr. 64 van 14 december 2015 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België (CCBB) over de ethische aspecten van de vaccinatieplicht.

Dit rapport is beschikbaar via de volgende link: https://www.health.belgium.be/.../avis-ndeg-64-obligation....


Indien een vaccinatieplicht in België zou worden geëvalueerd, dient dit advies als basis voor reflectie te dienen, in perspectief van de specifieke situatie en de huidige kennis van SARS-CoV-2. Zoals voor de opstelling van het verslag uit 2015, is de Raad bereid om samen te werken en de samenvatting van de geactualiseerde wetenschappelijke kennis te verstrekken om te helpen bij de reflectie van de ethici en de juristen van het CCBB.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en