Search

Vertrouwen moet je verdienen

Het gebrek aan transparantie door de overheid is sinds het begin van de crisis ronduit schrijnend. Zij communiceert niet.

Zij verzwijgt aanhoudend essentiële informatie over... alles. Pertinente vragen worden niet beantwoord ongeacht hoe vaak men het vraagt.

Art.32 van de grondwet en de wet van 1994 inzake de openbaarheid van bestuur worden constant met de voeten getreden. Noodzakelijke informatie en stukken worden niet vrij gegeven. Studies, wetenschappelijke rapporten, open brieven van duizenden verenigde artsen en wetenschappers in België en in het buitenland worden genegeerd. Artsen die durven te spreken worden gesanctionneerd en/of bedreigd.

Er zijn geen tegensprekelijke debatten, geen confrontaties van tegengestelde meningen. Iedereen die iets anders zegt of denkt dan de lijn die de overheid uittekent wordt geweerd, in de meest extreme vorm gecensureerd, het woord letterlijk ontnomen en... gelabeld als "complotist". De democratische rechtstaat wordt volledig uitgehold.


De in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Mens gewaarborgde grondrechten worden zonder meer aan de kant geschoven alsof ze nooit bestaan hebben en ... onafhankelijk denken en kritische vragen stellen mag tegenwoordig ook niet meer of toch niet zonder de bedreiging van een of andere sanctie. We hebben geen vrijheden meer.

De vierde macht - de media - doet er doelbewust elke dag nog een schepje bovenop. Haar berichtgeving is altijd extreem negatief en bovendien niet correct. Zij vertelt slechts halve waarheden. Onderzoeksjournalistiek is een vies woord geworden. Sommigen willen wel maar mogen niet of durven niet uit vrees voor ontslag.

De bevolking wordt aanhoudend in een angstpsychose geduwd.

Er zijn nog nooit zoveel anti-depressiva, slaappillen en angstremmers voorgeschreven als nu. Er zijn meer zelfdodingen, meer huiselijk geweld, meer relatie breuken, meer alcohol en drugsgebruik. Het is zichtbaar en meetbaar maar er wordt geen enkele aandacht aan besteed of erger nog, staalhard ontkend.

En toch zijn er nog altijd veel burgers (niet alleen Jan -met-de-pet, maar ook artsen en andere academici, verpleegkundigen, zorgverstrekkers, schooldirecties, hele politie korpsen, militairen enz... ) die niet inzien dat hier iets heel erg fout is....

De wereld bestaat vandaag uit twee kampen. De believers die blindelings geloven wat hen voorgehouden wordt en de kritische denkers die vragen stellen maar stelselmatig op hun honger blijven zitten. Dat hun wantrouwen steeds groter wordt is evident. Dit is een klassiek proces in eender welk verhouding.

De relatie tussen twee geliefden of vrienden zal springen als de ene geniepig is, liegt, alles verzwijgt, rond de pot draait, vragen van de andere ontwijkt, niet beantwoordt en/of smalend afdoet als fantasie en/of agressief in de aanval gaat en de ander overlaadt met verwijten. We kennen allemaal wel zo iemand niet ?

Een contractuele relatie zal ook op de klippen lopen als er geen vertrouwen is en dat gebeurt ook in de verhouding tussen burger en overheid. Als er geen vertrouwen is, is er niets en komt alles op de helling te staan.

Wantrouwen heeft ALTIJD een oorzaak. Vertrouwen moet je verdienen. Enkel idioten vertrouwen blindelings zonder vragen te stellen. Het is gezond om zich te informeren vooraleer een beslissing te nemen, vragen te stellen en te blijven doorvragen tot er een bevredigend antwoord is gekomen.

Daarnaast is het altijd en in alle omstandigheden belangrijk om enkel te kijken naar de feiten en zich niet te laten beïnvloeden en manipuleren door anderen. Eigen onderzoek, eigen mening.

Ik citeer hierbij graag Henri Poincaré die in 1886 zei: "Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken"

Who's to blame ? Het wantrouwen groeit en zal blijven toenemen als de overheid op hetzelfde elan blijft verder doen, de ganse bevolking blijft beschouwen als makke schapen en hen dwangmatig regels oplegt zonder de vereiste duiding omdat zij meent dat het moet.

"Waarom? Daarom!" werkt niet.

Informatie achterhouden, de media instrueren om de zaken extreem negatief voor te stellen zodat iedereen zo bang is en blijft dat ze regels wel zullen volgen... uit angst, werkt ook niet of toch niet op lange termijn. Liegen, bedriegen, bedotten werkt zeker niet en, het volk de mond snoeren met extreme censuur maatregelen ook niet. Integendeel. Het wakkert de volkswoede, de argwaan het wantrouwen alleen maar meer aan.


Ik zie her en der artikelen verschijnen waar bepaalde figuren zich verbaasd afvragen waarom steeds meer mensen twijfelen aan de oprechtheid van de overheid, waarom ze zo wantrouwig zijn.

Wel, daarom.

Als de overheid wil dat mensen vertrouwen hebben in een vaccin moet zij open en transparant zijn en duidelijk uitleggen wat er in het vaccin van elke pharma gigant met wie zij contracteert, zit: de lijst van ingrediënten met uitleg wat ze betekenen, de bijsluiter, de wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat ze veilig en efficiënt zijn en elke vraag die er gesteld wordt beantwoorden.

Zij mag confrontaties en tegensprekelijke debatten met tegengestelde meningen niet uit de weg gaan. Als de overheid zeker is van haar stuk, zal zij de bevolking kunnen overtuigen.

Wat zij vooral niet mag doen is burgers die zich de moeite getroosten om de ingrediënten van een vaccin op te zoeken en te delen met het volk via social media, te onderwerpen aan sancties want dit wekt het wantrouwen alleen maar meer in de hand en leidt automatisch tot de vraag "waarom mogen wij niet weten wat er in zit?"

Als de beleidsmakers willen dat de mensen vertrouwen hebben in PCR testen moet zij alle informatie vrij geven: hoe de PCR testen in de labo's verwerkt worden, hoe vaak de stalen geampliceerd worden, welke reagentia er gebruikt worden, of de labo's steriel zijn en werken volgens de richtlijnen van de wetenschap, welke toestellen er gebruikt worden, wanneer, hoeveel PCR testen zijn aangekocht en bij wie, wanneer ze geleverd zijn en hoe ze verdeeld zijn. De lippen stijf op mekaar houden en alle informatie stoicijns blijven achterhouden wekt het wantrouwen nog meer in de hand.

Als de overheid wenst dat we vertrouwen hebben in de maatregelen, de mondmaskers, de afstandsregels, de quarantaine, de bubbels enz... moet zij hieromtrent zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen en aantonen dat deze maatregelen wel degelijk efficiënt zijn om de besmettingen tegen te gaan en dit al zeker nu de experten zelve in de begin periode iets helemaal anders gezegd hebben dan ze nu doen en tussendoor meermaals van gedacht zijn veranderd. Ze draaien als de wind wat het vertrouwen niet ten goede komt.

Ze zeggen dat... en dus zal het wel zo zal zijn werkt niet bij de kritische geesten. Wij zijn geen papkinderen aan wie je eender wat kan opleggen, zonder gedegen uitleg.

Dit is meteen ook een warme oproep aan de bevolking om de huidige problematiek op dezelfde manier te benaderen als u zou doen voor eender wat anders in het dagelijks leven.

Eet en drinkt u met een blinddoek op zonder te weten wat het is omdat "iemand" u zegt "doe maar, het is veilig"? Neen toch? Waarom zou u dit dan wel doen als de overheid af komt met een vaccin waarvan gezegd wordt dat het voor 90% efficiënt is zonder te weten wat er in zit en zonder dat de bijwerkingen op middellange en lange termijn gekend zijn wegens nooit eerder gebruikt?

Of met een PCR test waarvan beweerd wordt dat het efficiënt besmettingen meet terwijl u ongetwijfeld al in diverse kranten zal gelezen hebben dat deze test heel gevoelig is en ook dood virus meet tot 83 dagen later waardoor mensen positief testen terwijl ze niet besmet noch besmettelijk zijn (dixit Erika Vlieghe)?

Of met chirurgische of stoffen mondmaskers die sommige onder u 8 uur per dag of langer dragen en jullie schoolgaande kinderen ook. Wil u niet zwart op wit de bewijzen zien dat deze mondmaskers geen infectie ziekten veroorzaken en effectief de bescherming bieden zoals beweerd? Of doet u hier de blindproef test die u nooit zou doen voor eender wat anders omdat ze zeggen dat....?

Onafhankelijke denkers zijn GEEN complotisten. Zij informeren zich, voeren eigen onderzoek over alles wat de overheid verzwijgt in hun streven naar antwoord op hun vragen. Zij nemen niet zomaar alles klakkeloos aan en terecht.

Iedereen zou dit moeten doen. In de eerste plaats voor zichzelf.

Meten is weten en vertrouwen... moet verdiend worden.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en