Search

Wetsvoorstel: gevangenisstraf en geldboetes bij niet registreren vaccins

Vandaag is er de bespreking (geweest) van een wetsvoorstel (*) inzake de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Artikel 11 van het voorstel bepaalt dat de arts of verpleegkundige die een vaccin tegen COVID-19 toedient of onder wiens toezicht de vaccinatie gebeurt, is gehouden elke vaccinatie te registreren in de databank die door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aangeduid.

De koning bepaalt, bij een besluit overlegd in de Ministerraad, de nadere modaliteiten van deze registratie en omschrijft minstens de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van personen waarover gegevens worden verwerkt, de categorieën gegevens die worden verwerkt, de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en de bewaartermijn van de gegevens.

Onverminderd de toepassing van de straffen gesteld bij het Strafwetboek, alsook, desgevallend, de toepassing van tuchtmaatregelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, hij die, met overtreding van artikel 11, opzettelijk of geregeld de op hem rustende registratieverplichting van een COVID-19-vaccin niet naleeft "

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/15/1677/55K1677001.pdf

_____

Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden EN een geldboete van 500 tot 5.000 € als ze opzettelijk gegeven vaccinaties niet registreren ??? Het wordt steeds gekker... Ik vraag me af hoe de Orde van Geneesheren en de artsen en verpleegkundigen op dit wetsvoorstel zullen reageren.

Artsen zijn gebonden door het medisch beroepsgeheim dat absoluut is.


Verpleegkundigen in loondienst werken voor een werkgever en kunnen niet ten persoonlijke titel vervolgd worden. Zelfstandige huisverpleegsters dan weer wel tenzij zij voor een organisatie werken.


Artsen en verpleegkundigen zijn hier duidelijk kop van jut.

Langs de zijde van de patiënten zullen zij geconfronteerd worden met veel verzoeken tot ondertekening van een aansprakelijkheidsverklaring voor eventuele bijwerkingen van het vaccin en langs de zijde van de overheid riskeren ze een gevangenisstraf en een geldboete als ze de vaccinatie niet registreren ( zodat de overheid kan controleren wie het al gehad heeft en wie niet ). Ik ben benieuwd naar het vervolg .....

https://pnws.be/gevangenisstraf-voor-niet-naleven.../...0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en