Search

Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn


" We moeten als maatschappij goed nadenken over de keuze die zich nu aandient, schrijven 25 artsen en wetenschappers. 'Willen we alle belangrijke beslissingen over het te voeren beleid uit handen geven aan een beperkte groep van wetenschappers en opiniemakers die klaarblijkelijk geen tegenspraak dulden, of willen we een écht publiek debat?'


Ik ben het oneens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen'. Volgens Evelyn Beatrice Hall was dit hoe Voltaire - één van de geestelijke vaders van de Verlichting - over vrije meningsuiting dacht. En Immanuel Kant stelt in zijn welbekende traktaat over de Verlichting het volgende: 'Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen zich van het eigen verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. 'Durf denken! Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!' is daarom de lijfspreuk van de Verlichting'. We zouden nog een hele optocht van citaten kunnen debiteren, maar deze twee volstaan om te tonen hoe wezenlijk het vrije spreken is voor de manier waarop wij, in het voetspoor van de Verlichting, aan ons samenleven vorm hebben gegeven.

We kunnen moeilijk anders dan te constateren dat zich tijdens deze coronacrisis een dominant discours aan de maatschappij opdringt als het enige juiste en goede en dat alternatieve stemmen meer en meer gecensureerd en gesanctioneerd worden. Op sociale media worden bijdragen die niet stroken met dit dominante narratief, geregeld geblokkeerd, zelfs wanneer ze verwijzen naar publicaties in medische toptijdschriften als The Lancet.


Enkele artsen die zich kritisch uitspraken omtrent de coronamaatregelen werden ontslagen. Het recente ontslag van Sam Brokken, onderzoekshoofd aan de PXL Hogeschool binnen het domein van de gezondheidswetenschappen, lijkt een nieuw triest hoogtepunt te zijn in het geschetste proces.


De man in kwestie kreeg in een populair discussieprogramma op de openbare omroep schijnbaar de gelegenheid om enig kritisch weerwerk te bieden tegen het beleid. Maar wat in realiteit plaatsvond kan men nauwelijks een ernstig publiek debat noemen. Hij kreeg uiteindelijk minder dan twee minuten spreektijd en bij het in vraag stellen van de wetenschappelijke onderbouw voor het gevoerde coronabeleid werd hij abrupt afgebroken.


De verdere uitholling van elk kritisch debat kwam er kort nadien in een duidingsprogramma op dezelfde omroep. De conclusie die werd getrokken, was onthutsend: over de bestaande wetenschappelijke kennis inzake de bestrijding van de pandemie kan geen redelijke onenigheid bestaan. Het voortaan uitnodigen van mensen die er een andere dan de dominante visie op nahouden, werd bijgevolg als overbodig gezien. Dat Sam Brokken eerder een genuanceerde mening had geformuleerd omtrent vaccins en in geen enkel opzicht de regels van ordentelijk academisch debat had geschonden deed blijkbaar niet ter zake.


De functie van tegensprekelijkheid in de wetenschappelijke praktijk is essentieel: zonder verregaande mogelijkheid om de consensus in vraag te stellen, kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn.


Uiteraard kan er omtrent bepaalde fenomenen een stabiele consensus ontstaan en kan het afwijken van die consensus onder bepaalde omstandigheden als onredelijk worden beschouwd en als vruchteloos voor het streven naar een beter wetenschappelijk begrip van de werkelijkheid (beweren dat de aarde plat is, zal bijvoorbeeld weinig meerwaarde genereren).


Dat geldt echter niet als het gaat over de aanpak van een nieuwe virale pandemie waarover in de wetenschappelijke wereld nog geenszins consensus bestaat. Over zowat elk aspect van covid-19 en hoe het aan te pakken, bestaat immers ook binnen de wereld van gevestigde wetenschappers onenigheid.


Is het dan niet de hoogste tijd dat academici duidelijk en publiek bevestigen dat de praktijk van het zoeken naar wetenschappelijke waarheid, zeker als het complexe en dynamische fenomenen als een pandemie betreft, intrinsiek een onzekere aangelegenheid is en in dit opzicht nooit kan gebruikt worden om een 'pensée unique' te funderen? In dergelijke omstandigheden dé waarheid claimen en kritische stemmen van buitenstaanders in de kiem smoren maakt van wetenschap op lange termijn een steriele praktijk gericht op de status quo.


We stellen voor dat we als maatschappij goed nadenken over de keuze die zich nu aandient: willen we alle belangrijke beslissingen over het te voeren beleid uit handen geven aan een beperkte groep van wetenschappers en opiniemakers die klaarblijkelijk geen tegenspraak dulden, of willen we een écht publiek debat waarin we de basisidee van de Verlichting net huldigen en waarin tegenspraak als een hoedster van waarheid, wetenschappelijke vooruitgang en zorg voor een goed samenleven ten volle wordt erkend?

___________

Denk na. Stel uzelf even de vraag.


Waarom is er geen publiek debat ?

Waarom worden tegengestelde meningen niet gehoord maar integendeel categoriek geweerd of, als ze occassioneel eens iets mogen zeggen geridiculiseerd, gedemoniseerd en figuurlijk afgemaakt terwijl elk mens met meer dan één kikkererwt in zijn brein weet dat ze zinnige dingen zeggen ?

Waarom worden artsen en wetenschappers die met kennis van zaken spreken vervolgd en zelfs ontslagen of een beroepsverbod opgelegd louter OMDAT ze een mening hebben die anders is dan wat een select clubje ons voorhoudt ? Dit is ongezien!

Waarom wordt er op dagelijkse basis door de overheid en de experten staalhard gelogen over de werkelijke situatie ( of het nu gaat over een epidemiologische situatie dan wel over een event in Terkamerenbos ) ?

Waarom worden het aantal IC bedden niet opgeschaald terwijl dit een kleine investering is in verhouding tot de miljarden die over de balk gesmeten worden voor testen, tracen, contactonderzoek, vaccinatiecentra en vaccins ?

Waarom moet elke gezonde burger gevaccineerd worden met een experimenteel vaccin terwijl de afgelopen 14 maanden amper 0,81% van de bevolking ziek is geweest van C19? Waarom wordt de bevolking al vele maanden in een collectieve angstpsychose geduwd met dagelijkse extreem negatieve berichtgeving die geen getrouwe weergave is van de werkelijkheid en systematisch uit zijn context wordt gerukt ?

Waarom blijft er aanhoudend een verbod bestaan om BUITEN massaal samen te komen terwijl al lang geweten is dat er buiten geen besmettingen plaats vinden ? ( mensen worden niet ziek ).

Denkt u dat dit is om het virus te bestrijden ?

Word wakker. https://www.knack.be/.../article-opinion-1721153.html...

1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en